Etyka Publikacyjna

Etyka Wydawnictwa Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przestrzega standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnego (COPE - Committee on Publication Ethics).

Procedury wydawnicze opracowane zgodnie z zasadami etyki  wydawniczej sformułowane w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym, (zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej - COPE – Committee on Publication Ethics):

Publikowanie tekstów naukowych wiąże się z systematycznymi, kompleksowymi i etycznymi działaniami wszystkich zaangażowanych w proces wydawniczy publikacji.

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach – na wszystkich etapach opracowania publikacji - jako wytyczne w kwestiach etycznych stosuje:

1. Zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych, Warszawa 2011:

(https://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf)

2. Postanowienia  Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej/ Committee on Publication Ethics  (COPE):

(www.publicationethics.org)

3. Zalecenia Europejskiej Karty Naukowca/ European Charter for Researchers:

(https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter)

Wszystkie publikacje sprawdzane są także pod kątem plagiatu i autoplagiatu programem antyplagiatowym: Plagiat.pl

W przypadku gdy po pierwszej kontroli tekstu zostaną ujawnione nieprawidłowości, Wydawnictwo zwraca się do autora/ów z prośbą o wyjaśnienie i sprostowanie. Jeśli podejrzenia o popełnieniu plagiatu lub autoplagiatu bądź inne nieprawidłowości sugerujące nadużycia w nauce związane z autorstwem zostaną ponownie potwierdzone, praca zostaje odrzucona.

Aby zapewnić precyzyjne cytowania publikacji Wydawnictwo zaleca styl cytowań w systemie vancouverskim (system autor-numer).

Powyższe wytyczne obowiązują wszystkich członków  redakcji, zarówno publikacji zwartych, jak  i czasopism,  autorów, redaktorów prac, recenzentów oraz wydawców.

Zasady etyczne obowiązujące autorów:

 1. Zgłoszona praca musi być oryginalna i wolna od plagiatu.
 2. Zgłoszona praca nie może być wcześniej opublikowana ani złożona w innym wydawnictwie.
 3. Potencjalny konflikt interesów musi być jednoznacznie określony.
 4. Należy uzyskać wymagane zgody na wykorzystanie innych źródeł w publikacji oraz przedstawić zgody komisji bioetycznych na badania, jeśli zachodzi taka konieczność.
 5. Jako autorów wymieniamy osoby, które wniosły istotny wkład w interpretacje lub skład pracy. Pozostałych współtwórców określamy jako współautorów.

Zasady etyczne obowiązujące redakcję:

 1. Obiektywnie ocenia manuskrypty pod kątem ich akademickich walorów, wartości naukowej i intelektualnej, tzn. z wykluczeniem jakiegokolwiek interesu osobistego lub komercyjnego, bez żadnych uprzedzeń dotyczących płci, rasy, religii lub narodowości autora.
 2. W przypadku stwierdzenia uchybień etycznych w badaniach lub podejrzenia innego nadużycia niezwłocznie przeprowadza szczegółową kontrolę zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 3. Nie ujawnia żadnych informacji związanych z autorami i treściami manuskryptów przed ich publikacją.

Zasady etyczne obowiązujące recenzentów:

 1. Obiektywnie ocenia manuskrypty, tzn. z wykluczeniem jakiegokolwiek interesu osobistego lub komercyjnego, bez żadnych uprzedzeń dotyczących płci, rasy, religii lub narodowości autora.
 2. Dostarcza w terminie  szczegółową recenzję treści i oryginalności pracy naukowej .
 3. Potencjalny konflikt interesów musi być jednoznacznie określony.
 4. W przypadku możliwości wystąpienia konfliktu interesów, powiadamia redakcję o odmowie wykonania recenzji.
 5. W przypadku stwierdzenia uchybień etycznych w badaniach lub podejrzenia innego nadużycia niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego Rady Naukowej.
 6. Zachowuje poufność wszystkich prac i ocen związanych z procesem recenzji.

Zasady etyczne obowiązujące wydawcę:

 1. Zapewnia integralność  i oryginalność opublikowanych tekstów  w zakresie: etyki publikacji, konfliktu interesów na różnych etapach opracowania publikacji, poufności, autorstwa, poprawek autorskich, terminowości publikacji.
 2. Współpracuje z redaktorami wydawnictwa określając ich zadania w celu zapewnienia czytelności działań i wysokiej jakości procedur publikacji.
 3. Informuje odpowiednie instytucje lub organy w przypadku naruszeń rzetelności naukowej lub zasad etyki naukowej lub publikacyjnej.
 4. Wydawca ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli zaistnieją  dowody świadczące o braku rzetelności wyników badań, fałszowaniu badań lub ujawnienia  niezamierzonych błędów, praca nosi znamiona plagiatu lub narusza zasady etyki wydawniczej.

Procedura wydawnicza Wydawnictwa WST w Katowicach.pdf

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość tekstów.