Etyka Publikacyjna

Etyka Wydawnictwa Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przestrzega standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnego (COPE - Committee on Publication Ethics).

Procedury wydawnicze opracowane zgodnie z zasadami etyki  wydawniczej sformułowane w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym, (zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej - COPE – Committee on Publication Ethics):

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym stosuje zasady etyczne, obowiązujące redakcję, autorów, recenzentów i wydawcę, opracowane na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committe on Publication Ethics), zawartych w Kodeksie Postępowania COPE. Zasady te zostały opracowane, aby zapewnić poprawne, terminowe, uczciwe, wraz z zachowaniem standardów etycznych warunki przygotowania publikacji naukowych. Rada Naukowa  przyjęła jasno określone i ścisłe zasady, dotyczące najlepszych praktyk stosowanych przy publikacji prac naukowych. Przyjęta polityka wydawnicza w swojej intencji, ma zapewnić wzajemne zaufanie zainteresowanych stron oraz umożliwić przejrzysty i kompetentny proces wydawniczy. Przyjęte zasady recenzowania pozostają w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sprawie przestrzegania zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce, a mających na celu zapewnienie uczciwości procesu wydawniczego i zapobieganie nadużyciom i nierzetelności autorskiej.

Zasady etyki (proces wydawniczy):

 1. Decyzje o przyjęciu materiału do druku są podejmowane przez Radę Naukową. Zasady kwalifikacji do druku są transparentne.
 2. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu tekstu lub jego odrzuceniu Redakcja bierze się pod uwagę
  tematykę, oryginalność oraz znaczenie i przydatność dla odbiorców czasopisma, bez ingerencji właściciela i wydawcy.
 3. Redakcja stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i publikacji fałszywych   danych.
 4. Stosowane są procedury zapewniające wysoką jakość merytoryczną oraz integralność zapisów naukowych i standardów edytorskich publikacji.
 5. Redakcja monitoruje przestrzeganie zasad etyki przez autorów, recenzentów i Członków  Rady Naukowej.
 6. Zachowane są normy etyczne i intelektualne.
 7. W przypadku zauważenia nieścisłości lub błędnych stwierdzeń w publikowanym materiale, jeśli jest to potrzebne, redakcja wprowadza odpowiednio wyeksponowane wyjaśnienia, sprostowania.
 8. Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

Zasady etyczne obowiązujące autorów:

 1. Autorzy zamierzający publikować na naszych łamach, zobowiązani są do przygotowania i przesłania tekstu zgodnie z wskazówkami zamieszczonymi na stronie.
 2. Rada Naukowa podejmuje decyzję przyjęcia lub odrzucenia tekstu do publikacji. Decyzja zależna jest całkowicie od oceny wartości, oryginalności i jasności przekazu jakiej należy oczekiwać od utworu naukowego, a także od związku z obszarami tematycznymi. 
 3. Teksty są publikowane po zawarciu umowy na przekazanie praw autorskich między wydawcą a autorem, który składa oświadczenie, że przedłożony do publikacji tekst jest utworem oryginalnym, nie narusza praw osób trzecich, nie był nigdzie publikowany i został przygotowany samodzielnie. Wszelkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze do nich użyte w tekście powinny być opatrzone odpowiednimi przypisami.
 4. Redakcja wymaga ujawnienia procentowego wkładu autorskiego w powstanie publikacji w przypadku dwóch lub kilku autorów, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń  i innych podmiotów.
 5. Redakcja w trosce o wysokie standardy merytoryczne i etyczne przeciwdziała zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”.

Zasady etyczne obowiązujące redakcję:

 1. Za poziom merytoryczny odpowiada Rada Naukowa i podejmuje decyzję o publikacji mając na uwadze oczekiwania czytelników i autorów.
 2. Wydawnictwo WST w Katowicach koncentruje się na publikowaniu monografii, podręczników akademickich, skryptów, materiałów konferencyjnych oraz czasopism, z zakresu specjalności i dyscyplin naukowych, w ramach prowadzonych kierunków kształcenia Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
 3. Wszystkie materiały złożone do redakcji oraz zakwalifikowane do publikacji podlegają procesowi recenzji. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania. Zachowanie anonimowości recenzentów jest sprawą niezwykle istotną.
 4. Redakcja zawiadamia Autora o sugerowanych w recenzji wydawniczej poprawkach, uzależniając przyjęcie Artykułu, od wprowadzenia określonych poprawek. Autor ma obowiązek wprowadzić poprawki do Artykułu i ponownie przesłać skorygowany tekst.
 5. Na decyzję Redakcji o przyjęciu do druku lub odrzuceniu artykułu w żaden sposób nie może oddziaływać ewentualny konflikt interesów obu stron.
 6. Redakcja zobowiązana jest do przestrzegania procedur polityki w sprawach dotyczących praw autorskich i plagiatów.
 7. Redakcja zobowiązana jest do dokonania oceny przesłanych materiałów biorąc pod uwagę wyłącznie wartość naukową treści, bez względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć lub orientację seksualną autorów.

Zasady etyczne obowiązujące recenzentów:

 1. Każdy tekst jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów – samodzielnych pracowników naukowych, ekspertów z danej dziedziny, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora/Autorów publikacji.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowanyw instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora artykułu.
 3. Obowiązuje zasada double-blind review proces (tzw. "podwójnie ślepa recenzja"). Recenzent nie zna nazwiska Autora/Autorów publikacji, Autor/Autorzy nie znają nazwiska Recenzenta. W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
 4. Recenzja jest przeprowadzona w oparciu o przygotowane wytyczne i szczegółowy formularz recenzyjny.
 5. Recenzja ma formę pisemną (dopuszcza się wersję elektroniczną) i kończy się jednoznacznym wnioskiem recenzenta dotyczącym warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Recenzja bez ujawnienia nazwiska Recenzenta, przekazywana jest Autorowi/Autorom przez Sekretarza Wydawnictwa WST, następnie Autor/Autorzy ma obowiązek ustosunkowania się do zawartych w niej uwag.
 7. Recenzenci proszeni są o ujawnianie plagiatów, uchybień, manipulacji danymi.
 8. Recenzenci oceniając tekst  kładą nacisk na rzetelność treści oraz ich oryginalność i przydatność.
 9. Recenzenci zapewniają recenzje sprawiedliwe, obiektywne, rzetelne, konstruktywne, zgodne z posiadaną wiedzą, terminowo, bez komentarzy osobistych, a zwłaszcza obraźliwych.
 10. Redakcja zapewnia ochronę danych recenzentów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość tekstów.