Etyka Publikacyjna

Etyka Wydawnictwa Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przestrzega standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnego (COPE - Committee on Publication Ethics).

Procedury wydawnicze opracowane zgodnie z zasadami etyki  wydawniczej sformułowane w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym, (zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej - COPE – Committee on Publication Ethics):

Publikowanie tekstów naukowych wiąże się z systematycznymi, kompleksowymi i etycznymi działaniami wszystkich zaangażowanych w proces wydawniczy publikacji.

Wydawnictwo WST w Katowicach – na wszystkich etapach opracowania publikacji - jako wytyczne w kwestiach etycznych stosuje:

1. Zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych, Warszawa 2011:

(https://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf)

2. Postanowienia  Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej/ Committee on Publication Ethics  (COPE):

(www.publicationethics.org)

3. Zalecenia Europejskiej Karty Naukowca/ European Charter for Researchers:

(https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter)

Wszystkie publikacje WST w Katowicach sprawdzane są także pod kątem plagiatu i autoplagiatu programem antyplagiatowym: Plagiat.pl

W przypadku gdy po pierwszej kontroli tekstu zostaną ujawnione nieprawidłowości, Wydawnictwo zwraca się do autora/ów  z prośbą o wyjaśnienie i sprostowanie. Jeśli podejrzenia o popełnieniu plagiatu lub autoplagiatu bądź inne nieprawidłowości sugerujące nadużycia w nauce związane z autorstwem zostaną ponownie potwierdzone, praca zostaje odrzucona.

Aby zapewnić precyzyjne cytowania publikacji Wydawnictwo zaleca styl cytowań w systemie vancouverskim (system autor-numer).

Powyższe wytyczne obowiązują wszystkich członków  redakcji, zarówno publikacji zwartych, jak  i czasopism,  autorów, redaktorów prac, recenzentów oraz wydawców.

Zasady etyczne obowiązujące autorów:

 1. Zgłoszona praca musi być oryginalna i wolna od plagiatu.
 2. Zgłoszona praca nie może być wcześniej opublikowana ani złożona w innym wydawnictwie.
 3. Potencjalny konflikt interesów musi być jednoznacznie określony.
 4. Należy uzyskać wymagane zgody na wykorzystanie innych źródeł w publikacji oraz przedstawić zgody komisji bioetycznych na badania, jeśli zachodzi taka konieczność.
 5. Jako autorów wymieniamy osoby, które wniosły istotny wkład w interpretacje lub skład pracy. Pozostałych współtwórców określamy jako współautorów.

Zasady etyczne obowiązujące redakcję:

 1. Obiektywnie ocenia manuskrypty pod kątem ich akademickich walorów, wartości naukowej i intelektualnej, tzn. z wykluczeniem jakiegokolwiek interesu osobistego lub komercyjnego, bez żadnych uprzedzeń dotyczących płci, rasy, religii lub narodowości autora.
 2. W przypadku stwierdzenia uchybień etycznych w badaniach lub podejrzenia innego nadużycia niezwłocznie przeprowadza szczegółową kontrolę zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 3. Nie ujawnia żadnych informacji związanych z autorami i treściami manuskryptów przed ich publikacją.

Zasady etyczne obowiązujące recenzentów:

 1. Obiektywnie ocenia manuskrypty, tzn. z wykluczeniem jakiegokolwiek interesu osobistego lub komercyjnego, bez żadnych uprzedzeń dotyczących płci, rasy, religii lub narodowości autora.
 2. Dostarcza w terminie  szczegółową recenzję treści i oryginalności pracy naukowej .
 3. Potencjalny konflikt interesów musi być jednoznacznie określony.
 4. W przypadku możliwości wystąpienia konfliktu interesów, powiadamia redakcję o odmowie wykonania recenzji.
 5. W przypadku stwierdzenia uchybień etycznych w badaniach lub podejrzenia innego nadużycia niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego Rady Naukowej.
 6. Zachowuje poufność wszystkich prac i ocen związanych z procesem recenzji.

Zasady etyczne obowiązujące wydawcę:

 1. Zapewnia integralność  i oryginalność opublikowanych tekstów  w zakresie: etyki publikacji, konfliktu interesów na różnych etapach opracowania publikacji, poufności, autorstwa, poprawek autorskich, terminowości publikacji.
 2. Współpracuje z redaktorami wydawnictwa określając ich zadania w celu zapewnienia czytelności działań i wysokiej jakości procedur publikacji.
 3. Informuje odpowiednie instytucje lub organy w przypadku naruszeń rzetelności naukowej lub zasad etyki naukowej lub publikacyjnej.
 4. Wydawca ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli zaistnieją  dowody świadczące o braku rzetelności wyników badań, fałszowaniu badań lub ujawnienia  niezamierzonych błędów, praca nosi znamiona plagiatu lub narusza zasady etyki wydawniczej.

Procedura wydawnicza Wydawnictwa WST.pdf

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość tekstów.