Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (ISSN 2082-7016, e-ISSN 2450-5552 ), ukazują się od 2010 roku. Wydawane są przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej natomiast redagowane na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych.

Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada Rada Naukowa.

W „Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach” publikujemy artykuły oryginalne, przeglądowe oraz komunikaty z zakresu specjalności i dyscyplin naukowych w ramach prowadzonych kierunków kształcenia Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Czasopismo obejmuje tematykę z zakresu: budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych, inżynierii materiałowej i technologii budownictwa, mechaniki konstrukcji, budowy dróg i mostów, prawa budowlanego, urbanistyki i architektury, konserwacji zabytków, projektowania architektonicznego. Zeszyty Naukowe to swoiste i interdyscyplinarne forum wymiany poglądów i doświadczeń w szerokim zakresie merytorycznym. Do publikacji na łamach czasopisma zapraszamy pracowników naukowych zatrudnionych w Naszej Uczelni, a także Autorów z inych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą.

Czasopismo "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach" otrzymało 4 punkty w ramach listy punktowanych czasopism naukowych (lista B, pozycja 2183), zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej indeksowane są w specjalistyczych bazach: 

- Baztech

- Erih Plus

- Index Copernicus (ICV 2019: 86,31)  

- Polska Bibliografia Naukowa 

Ponadto artykuły naukowe zamieszczone w  Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach indeksowane są w portalach komunikacji naukowej Infona, Google Scholar oraz WorldWideScience.

Zeszyty Naukowe” wydawane są w wersji tradycyjnej, papierowej oraz dodatkowo od roku 2013 w wersji elektronicznej on-line. Wersja papierowa jest wersją pierwotną. Sukcesywnie zostają wprowadzane archiwalne numery.

Redakcja informuje, że przez lata ukazywania się czasopisma z cyklem wydawniczym jednego numeru na rok, aktualna częstotliwość wydawnicza to rocznik, ukazujący się w wersji drukowanej, w grudniu każdego roku.

Zapraszamy do publikowania i życzymy Autorom satysfakcji z tej wymiany.