Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (ISSN 2082-7016, e-ISSN 2450-5552 ), ukazują się nieprzerwanie od 2010 roku. Wydawane są przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej (lista wydawnictw punktowanych MEiN, lp. 765, Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa 87700). Zeszyty Naukowe WST, znalazły się na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych za 20 punktów.

Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada Rada Naukowa.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach są  międzynarodowym, otwartym, recenzowanym, interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, skupiającym się głównie na teorii, metodach i praktycznych zastosowaniach w dziedzinach z zakresu edukacji, pedagogiki,  komunikacji społecznej, psychologii, ekonomii, zarządzania, socjologii, pracy socjalnej, ochrony zdrowia i innych dyscyplin społecznych. Dodatkowo, cyklicznie, publikowane są prace z zakresu specjalności w ramach kierunków kształcenia w WST w Katowicach obejmujące tematykę z obszarów badawczych urbanistyki i architektury, konserwacji zabytków, projektowania architektonicznego, budownictwa ogólnego, szczególnie w kontekście ich funkcji i odpowiedzialności społecznej.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej indeksowane są w specialistycznych bazach: 

- Erih Plus

- Index Copernicus (ICV 2020: 96,76)  

- Baztech

- Polska Bibliografia Naukowa 

Ponadto artykuły naukowe zamieszczone w  Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach indeksowane są w portalach komunikacji naukowej Infona, Google Scholar oraz WorldWideScience.

Zeszyty Naukowe wydawane są w wersji tradycyjnej papierowej oraz dodatkowo od roku 2013 w wersji elektronicznej on-line. Wersja papierowa jest wersją pierwotną.

Redakcja informuje, że  aktualna częstotliwość wydawnicza to półrocznik, ukazujący się w wersji elektronicznej w czerwcu i grudniu każdego roku.

Zeszyty Naukowe WST w Katowicach są międzynarodową platformą wymiany myśli, doświadczeń i praktyki w obszarach wskazanych powyżej, dlatego prace publikowane są nie tylko w języku polskim, ale również -  w przeważającej większości - w językach kongresowych: angielskim i rosyjskim. Wszystkie prace posiadają streszczenia w języku angielskim.

Zapraszamy badaczy z ośrodków akademickich i innych jednostek naukowych w Polsce i za granicą do publikowania i życzymy Autorom satysfakcji ze współpracy z naszą Redakcją!

Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim

Od 2019 roku Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej udostępnione są na licencjach Creative Commons
Starting in 2019 The Scientific Journals of the Katowice University of Technology are distributed under the terms of Creative Commons licenses: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).
License available: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/