ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 10

zeszyt naukowy 10

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rok wydania: 2018

ISSN: 2082-7016; e-ISSN: 2450-5552

Zeszyty Naukowe WST nr 10 wersja on-line

Spis treści:

SŁOWO WSTĘPNE str. 5

Agnieszka Mikołajczyk str. 9
Miejskie farmy wertykalne następstwem rozwoju miast w ramach gospodarki post-wzrostowej (post-growth economy).

Dorota Grzesiak, Janusz Trzepierczyński str. 27
Mury kamienne wysp bałtyckich
The balitic sea islands dry stone walls

Janusz Trzepierczyński str. 49
Geotermia na przykładzie Tarnowskich Term w Tarnowie Podgórnym
Geothermics on the example of Tarnowskie Termy in Tarnowo Podgórne

Andrzej Malczyk, Bernard Kotala str. 65
Termoizolacja Sklepień „Rabitza” w wybranych zabytkowych obiektach sakralnych
Thermal Isolation of the „Rabitz” vaults in the selected sacred historical buildings

Maciej Rozpondek, Grzegorz Kasprzyk str. 77
Techniczno-energetyczne aspekty zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych
Technical and energy aspects of the use of micro-installations of PV in single-family buildings

Maciej Rozpondek, Grzegorz Kasprzyk str. 91
Zastosowanie hybrydowych kolektorów fotowoltaicznych PVT w systemach przygotowania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w budynkach jednorodzinnych
Use of PVT hybrid solar collectors in hot water and central heating systems in single-family buildings

Mariusz Topolski str. 105
Application of smart road intelligent traffic control as a determinant of reduction of CO2 to the air

Anna Panasiewicz, Maciej Rozpondek str. 111
System fotowoltaiczny w parku naukowo-technologicznym „Silesia” w Katowicach– aspekty energetyczno-ekologiczne
Photovoltaic system in the science and technology park „Silesia” in Katowice - energetic and ecological aspects

Marta Asplund str. 125
Applications of Intelligent Diagnostic Systems of Ground Support Equipment in Aviation

Ivan Cvitić, Dragan Peraković, Marko Periša, Siniša Husnjak str. 133
Application Possibilities of Digital Forensic Procedures in Vehicle Telematics Systems

Michał Szlendak str. 145
Electronic system of tracking and monitoring of the condition of railway vehicles.
Managing the operation process and detecting threats and emergency states.

Antoni Kurzeja, Łukasz Sobczak str. 157
Simulation systems for Unmanned Aerial Vehicles

Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski str. 169
Identification of Mistakes Made when Implementing Telematics Systems in Road Transport Companies

Katarzyna Topolska str. 179
The impact of implementation of telematics tools and road infrastructure on safety of participants in road traffic
Impact of telematics tools implementation and of road infrastructure on the safety of road traffic participants

Katarzyna Topolska str. 187
The use of logistic instruments in Effective Efficient Management of a transport company

Владимир Б. Родченко, Мария С. Свиденская str. 199
Approaches and criteria for assessing the cost of education in ukrainian universities
Повышение профессионального мастерства работников опорных школ В условиях модернизации образования

Лариса П. Пасечникова str. 209
Improvement of the professional skills of the employees of the basic schools
In the conditions of modernization of education
Improvement of the professional skills of the employees of the basic schools
In the conditions of modernization of education

Анна В. Семикина, Анна С. Пасека, Антон В. Мельник str. 219
Методология измерения конкурентоспособности человеческого капитала
Methodology of measurement of the human capital competitiveness
The methodology for measuring the competitiveness of human capital

Ольга. В. Шевченко, Валентина П. Черний, Елена. В. Неворова str. 231
Оптимизация профессионально-прикладной физической подготовки студентов технических специальностей
Optymalizacja profesjonalnego treningu fizycznego studentów specjalności technicznych
Optimization of professional applied physical preparation of students of technical specialities

Алексей А. Стасенко, Анастасия A. Мельник str. 245
Organizationally-methodical bases independent engaging in physical culture students institutions of higher learning
Организационно-методические основы самостоятельных занятий физической культурой студентов техничеcких вузов

Лариса. В. Степаненко, Елена А. Резникова, Ирина Ю. Остополец str. 255
Особенности адаптационного поведения студентов технических специальностей
Osobliwości zachowania adaptacyjnego uczniów specjalności technicznych

Наталья Е. Афанасьева str. 273
Problem of remote psychological consulting
Проблема дистанционного психологического консультирования

Вера В. Глазова, Татьяна В. Колган str. 287
Organization of control of education and feedback in university distance learning system
Организация контроля обучения и обратной связи в системе дистанционного обучения университета