ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 11

ZN 11

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rok wydania: 2019

ISSN: 2082-7016; e-ISSN: 2450-5552

Rocznik udostępniony na licencjach Creative Commons/ Yearbook distributed under the terms of Creative Commons licenses:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).
License available: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

 

Zeszyty Naukowe WST nr 11 wersja on-line

                          SPIS TREŚCI: 

SŁOWO WSTĘPNE, s.5

1. Justyna Juroszek  

Identyfikacja społeczna a architektura XXI wieku inspirowana budownictwem regionalnym i dziedzictwem kulturowym na przykładzie obszaru Górnego Śląska, s. 7-28

The identification of society and architecture of the 21st  century inspired by regional constructions and regionalism on the example of Upper Silesia 

2. Nadiya DubrovinaAndrzej SiwiecVira DubrovinaTetyana Nestorenko 

The structure and dynamics of medical personnel in Poland and in the Silesian voivodship: main tendencies and challenges, s. 29-44 

Struktura i dynamika personelu medycznego w Polsce i województwie śląskim: główne tendencje i wyzwania 

3. O.P.Yuzyk,  L.M.VysochanN.V.Grytsyk 

Innovative teaching methods in higher education institutions of Poland and Ukraine, s. 45-50 

Innowacyjne metody nauczania w instytucjach szkolnictwa wyższego w Polsce i Ukrainie 

4. Oksana MiroshnychenkoTetyana Ulyanova, Hanna Varina 

Features of the style of interaction and management of heads of educational institutions of women and men, s. 51-64 

Osobliwości stylu interakcji i zarządzania kierowników instytucji edukacyjnych płci żeńskiej i męskiej 

5. М.А.YuzykL.S.Pletenytska, V.V. Shelever 

Features of teaching students of the first cycle of primary education using the world's digital resources, s. 65-72 

Cechy nauczania uczniów pierwszego cyklu edukacji początkowej z wyzyskaniem światowych zasobów cyfrowych 

6. Е.П. ЧукурнаД.А. Балдык, Ю.М. Блажко, И.В. Шерпа 

Бизнес-модель использования AR/VR-технологий в сфере образования, s. 73-88

Model biznesowy wykorzystania technologii AR / VR w edukacji  

7. Liubov Niekrasova, Marharyta Stepanenko 

Assessment of regional investment attractiveness as a strategic factor of enterprise development, s. 89-102 

Ocena atrakcyjności inwestycji regionalnej jako strategiczny czynnik rozwoju przedsiębiorstw 

8. Olena Chukurna, Alina PylchenkoVitalii Dobrovolskyi 

Ecological logistics: problems of formations of green supply chain, s. 103-118 

Logistyka ekologiczna: problemy z tworzeniem łańcuchów dostaw 

9. Olena ChukurnaAnastasia DyskinaNataliia Ivasyshyna 

Pricing strategy depending on enterprise investment attractiveness, s. 119-128

Strategia cenowa w zależności od oceny atrakcyjności inwestycyjnej firmy 

10. Л.Корчевская, И.Н. ЧеревкоЯ.С. Сергеев 

Концептуальные подходы к изучению инноваций на предприятии в эпоху диджитализации, s. 129-142 

Koncepcyjne podejście do badań nad innowacjami w przedsiębiorstwie w dobie digitalizacji 

11. Н.М. Ткачева, Т. Л. Кмытюк, Е.А. Казанская  

Концептуальные основы трансфертного ценообразования, s. 143-158 

Koncepcyjne podstawy cen transferowych 

12. Anna Orel 

Competitive advantages: nature, content, sources of formation, s. 159-172 

Przewagi konkurencyjne: charakter, treść, źródła powstania 

13. Володимир О. ШпортькоVolodymyr O. Shportko 

Педагогічні умови розвитку професійної культури майбутніх військовихлікарів в системі військово-медичної освіти та їх моделювання, s. 173-182 

Pedagogical conditions for the development of the professional culture of future militarydoctors in the system of military medical education and their simulation