ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 12

Zeszyty Naukowe nr 12

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rok wydania: 2020

ISSN: 2082-7016; e-ISSN: 2450-5552

Rocznik udostępniony na licencjach Creative Commons/ Yearbook distributed under the terms of Creative Commons licenses:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).
License available: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

 

Zeszyty Naukowe WST nr 12 wersja on-line

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE

1. LARYSA BACHІEVA  str. 7-19

MONITORING OF FUTURE MANAGERS’ RESEARCH COMPETENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION [pdf]

MONITOROWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ KOMPETENCJI BADAWCZYCH PRZYSZŁYCH MENEDŻERÓW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

2. OLENA CHUKURNA NATALIA TKACHEVA, DENIS BALDYK  str. 21-36

STRATEGIC APPROACHES TO PRICING IN DIGITAL ECONOMY [pdf]

STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO USTALANIA CEN NA RYNKACH CYFROWYCH

3. OKSANA DZHUS  str. 37-45

ЕTNIC-PEDAGOGICAL HERITAGES AND SCIENTIFIC IDEAS IN THE INTRODUCTION OF SOCIAL INCLUSION: INTERNATIONAL CONTEXT [pdf]

DOŚWIADCZENIA PEDAGOGICZNE LUDZI I POMYSŁY NAUKOWE WE WPROWADZANIU WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO: KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

4. MARIIA YUZYK, LESIA VYSOCHAN, YULIIA SAENKO  str. 47-58

PREPARATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR WORK IN THE DIGITAL EDUCATIONAL SPACE OF UKRAINE [pdf]

PRZYGOTOWANIE PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO PRACY W CYFROWEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ UKRAINY

5. ІРИНА ОСТОПОЛЕЦЬ, ЛЕСЯ ІНЖИЄВСЬКА, СНІЖАНА СТЕПАНОВА, ІННА ТАБАЧНИК  str. 59-68

ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ З ПОДОЛАННЯ ФРУСТРОВАНОСТІ ПЕДАГОГІВ [pdf]

CECHY PRACY SZKOLENIOWEJ W CELU PRZEZWYCIĘŻENIA FRUSTRACJI NAUCZYCIELI

6. OLENA HAVRYSH  str. 69-77

SOCIAL WORK WITH INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN UKRAINE [pdf]

PRACA SOCJALNA Z UCHODŹCAMI WEWNĘTRZNYMI NA UKRAINIE

7. ОЛЕСЯ МЫСЫК  str. 79-90

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ [pdf]

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZYSZŁYCH WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ PRYZMAT POGLĄDÓW NAUKOWYCH

8. ІННА ІВЖЕНКО  str. 91-98

СУПЕРВІЗІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФІЛАКТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ [pdf]

NADZÓR JAKO NARZĘDZIE ZAPOBIEGANIA WYPALANIU EMOCJONALNEMU PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

9. OKSANA HRYTSUK, YURIY GRYTSUK, ALEKSANDER OSTENDA  str. 99-109

PECULIARITIES OF THE EMOTIONAL SPHERE OF THE STUDENTS OF THE DISPLACED HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS DURING QUARANTINE RESTRICTIONS DUE TO COVID–19 [pdf]

CECHY SZCZEGÓLNEJ SFERY EMOCJONALNEJ STUDENTÓW PRZESIEDLONYCH UCZELNI W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA OGRANICZEŃ KWARANTANNY Z POWODU KORONAWIRUSA COVID–19

10. NATALYA FALKO, SVITLANA SHEVCHENKO, HANNA VARINA, OKSANA VDOVICHENKO  str. 111-120

CORRELATION BETWEEN MANAGERS’ PERSONAL QUALITIES AND THEIR MOTIVATION FOR LABOUR ACTIVITY [pdf]

KORELACJA MIĘDZY CECHAMI OSOBISTYMI MENEDŻERÓW A ICH MOTYWACJĄ DO WYKONYWANIA PRACY

11. OLESIA CHERNYAKOVA, HANNA VARINA, OLESIA PROKOFIEVA, OLHA KOVALOVA  str. 121-132

ANALYSIS OF MODERN YOUNG STUDENTS’ IDEA OF PARENTING [pdf]

ANALIZA KONCEPCJI RODZICIELSTWA WSPÓŁCZESNYCH STUDENTÓW

12. HALYNA SVIDENSKA, LARYSA DEINYCHENKO, MAGDALENA WIERZBIK-STROŃSKA  str. 133-139

SOCIO-PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF VICTIMIZATION OF PERSONALITY OF A WOMAN IN CHILDHOOD [pdf]

SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNE WŁAŚCIWOŚCI WIKTYMIZACJI OSOBOWOŚCI KOBIETY W DZIECIŃSTWIE

13. VOLODYMYR RODCHENKO, MARIIA ZASLAVSKA, EUGENIA NAIDINA  str. 141-150

VALUE DIMENSION OF STUDENTS’ INVOLVEMENT IN THE SYSTEM   OF HIGHER EDUCATION [pdf]

WARTOŚCIOWY WYMIAR ZAANGAŻOWANIA STUDENTÓW W SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

14. ЕВГЕНИЯ СКВОРЧЕВСКАЯ  str. 151-162

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ТРЕВОЖНОСТИ У ВЫПУСКНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ [pdf]

ZWIĄZEK MIĘDZY INTELIGENCJĄ EMOCJONALNĄ A LĘKIEM U MATURZYSTÓW

15. KATERYNA AVERINA  str. 163-172

SOCIAL ACTIVITY OF FUTURE SOCIONOMY SPECIALISTS: FACTOR ANALYSIS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITY [pdf]

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA PRZYSZŁYCH SPECJALISTÓW SOCJOLOGII: ANALIZA CZYNNIKÓW DZIAŁALNOŚCI POZLEKCYJNEJ

16. IRYNA SHVETSOVA, OLENA MOROZ  str. 173-184

PROFESSIONALLY-ORIENTED COMMUNICATIVE COMPETENCY OF SEAFARERS [pdf]

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE MARYNARZY ZORIENTOWANYCH ZAWODOWO

17. TARAS NALYVAIKO  str. 185-193

FORMATION OF METHODS OF ADAPTIVE MANAGEMENT OF THE STAFF OF THE CONSTRUCTION ENTERPRISE [pdf]

TWORZENIE METOD ADAPTACYJNEGO ZARZĄDZANIA PERSONELEM PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO

18. OLEKSANDR HUROV, NADIYA DUBROVINA, VADYM DUDNYK  str. 195-206

STUDY OF PECULIARITIES FOR CASES OF MECHANICAL ASPHYXIA DISTRIBUTION IN KHARKOV AGGLOMERATION [pdf]

BADANIE SZCZEGÓŁW PRZYPADKÓW ROZKŁADU ASFIKSJI MECHANICZNEJ W AGLOMERACJI CHARKOWSKIEJ

19. HАДІЯ ДУБРОВІНА, СЕРГІЙ СТЕПАНЕНКО, ТЕТЯНА НЕСТОРЕНКО  str. 207-218

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ [pdf]

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DECENTRALIZACJI FINANSOWEJ I PRZELEWÓW MIĘDZYBUDŻETOWYCH W OBWODZIE CHARKOWSKIM

20. РУСЛАН ЧЕМЧИКАЛЕНКО, ВІРА ДУБРОВІНА, НАДІЯ ГРЕБЕНЮК  str. 219-228

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПОКАЗНИКАМИ БАНКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ [pdf]

MODELE ZARZĄDZANIA WSKAŹNIKAMI BANKOWYMI DLA ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNEGO POZIOMU STABILNOŚCI FINANSOWEJ

21. АНТОНІНА КІЧУК  str. 229-234

ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ [pdf]

W KWESTII SPECYFIKI POMIARU ZDROWIA PSYCHO-EMOCJONALNEGO UCZNIÓW

22. ГАННА ГАЙДАЙ  str. 235-244

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ [pdf]

OCENA SKUTECZNOŚCI STRATEGII INWESTYCYJNEJ FIRMY TRANSPORTOWEJ W KONKURENCYJNYM ŚRODOWISKU