ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 13

okładka_ZN_13

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rok wydania: 2021

ISSN: 2082-7016; e-ISSN: 2450-5552

Rocznik udostępniony na licencjach Creative Commons/ Yearbook distributed under the terms of Creative Commons licenses:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).
License available: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

 

Zeszyty Naukowe WST nr 13 wersja on-line

 

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE str. 6

 

ARCHITEKTURA

1. ANDRZEJ GRZYBOWSKI

„GALERIA ARTYSTYCZNA” W KATOWICACH, JAKO LINEARNY POMNIK – MIEJSCE PAMIĘCI WYBITNYCH TWÓRCÓW KULTURY [pdf.]        .            

"ART GALLERY" IN KATOWICE AS A LINEAR MONUMENT - A PLACE OF REMEMBRANCE OF OUTSTANDING CREATORS OF CULTURE.

2. CEZARY WAWRZYNIAK

ITERACJE WE WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURZE ORAZ NAUCZANIU ARCHITEKTONICZNYM [pdf.]

ITERATIONS IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE AND ARCHITECTURAL TEACHING

3. CEZARY WAWRZYNIAK

PRZYKŁADY INSPIRACJI TOPOLOGIĄ W ARCHITEKTURZE [pdf.]

TOPOLOGY-INSPIRED ARCHITECTURE – EXAMPLES

4. BARBARA UHEREK-BRADECKA 

DESAKRALIZACJA KOŚCIOŁÓW NA OBSZARZE POLSKO – CZESKIEGO POGRANICZA. WSTĘP DO BADAŃ PRZEMIAN ARCHITEKTONICZNYCH BUDOWLI SAKRALNYCH [pdf.]

DESACRALIZATION OF CHURCHES IN THE POLISH-CZECH BORDER. INTRODUCTION TO THE STUDY OF SACRED BUILDINGS ARCHITECTURAL TRANSFORMATIONS.

5. TOMASZ EUGENIUSZ MALEC

BADANIA NAUKOWE W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY, CZYLI WCIĄŻ NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ [pdf.]

SCIENTIFIC RESEARCH IN ARCHITECTURE; THUS, STILL UNEXPLOITED POTENTIAL

6. KINGA PALUS

PROJEKT WNĘTRZ MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH JAKO WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI DLA CZYTELNIKA [pdf.]

INTERIOR DESIGN OF THE MUNICIPAL AND DISTRICT LIBRARY IN ŁAZISKA GÓRNE AS A CONTEMPORARY SPACE FOR THE READER

7. PIOTR BUŁAWA

LOBAU AUTOBAHN: THE LAST HIGHWAY IN AUSTRIA? [pdf.]

BUDOWA AUTOSTRADY LOBAU ZOSTAŁA ODWOŁANA PO 20 LATACH PRZYGOTOWAŃ I SPORÓW

 

NAUKI SPOŁECZNE. EDUKACJA

8. HALYNA SAVINA, KATERYNA SEMENCHENKO, OLGA ZHURAVLYOVA 

CLASSIFICATION AND ESSENCE OF CRITERIA OF INTEGRITY OF SYSTEMS OF PARTICIPANTS OF SOCIAL AND ECONOMIC INTERACTION [pdf.]

KLASYFIKACJA I ISTOTA KRYTERIÓW INTEGRALNOŚCI SYSTEMÓW WŚRÓD UCZESTNIKÓW INTERAKCJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH

9. OLENA CHUKURNA, LARYSA RADKEVYCH, VIOLETA VYSHNEVSKA       

STRATEGIC AUDIT OF THE DEVELOPMENT OF THE HEALTH CARE SYSTEM OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SOCIO-ETHICAL MARKETING [pdf.]

AUDYT STRATEGICZNY ROZWOJU SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA UKRAINY, W KONTEKŚCIE REALIZACJI KONCEPCJI MARKETINGU SPOŁECZNO-ETYCZNEGO

10. O.P.YUZYK, A.L. CHERNIY, S.F.BOBROVYTSKA, M.A.YUZYK      

STRATEGIES OF CRITICAL THINKING IN THE NEW UKRAINIAN SCHOOL AND IN SCHOOLS IN POLAND [pdf.]

STRATEGIE KRYTYCZNEGO MYŚLENIA W NOWEJ UKRAIŃSKIEJ SZKOLE I W SZKOŁACH W POLSCE

11. GRYTSYK NADIA, SHVETS NATALYA, GOLIKOVA OKSANA         

THE TEACHER'S PERSONALITY AS A TOOL OF INFLUENCE IN PEDAGOGICAL INTERACTION IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION OF STUDENTS [pdf.]

OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA JAKO NARZĘDZIE W ODDZIAŁYWANIU PEDAGOGICZNYM, W PROCESIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STUDENTÓW W JĘZYKU OBCYM

12. OLENA POTSULKO, PAVLO DAVIDOV, OLENA SHEVCHENKO    

CURRENT PROBLEMS OF HUMANITARIAN TRAINING OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS [pdf.]

AKTUALNE PROBLEMY KSZTAŁCENIA HUMANITARNEGO STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

13. SVITLANA PAMPURA, OKSANA BURKOVSKA, OLENA SHEVCHENKO    

INNOVATIVE METHODS OF TEACHING PROFESSIONAL ENGLISH FOR UNIVERSITY STUDENTS [pdf.]

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA PROFESJONALNEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA STUDENTÓW UCZELNI

14. ЄВГЕНІЯ СКВОРЧЕВСЬКА (YEVHENIIA SKVORCHEVSKA             

ОСОБЛИВОСТІ ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ У СТУДЕНТІВ-АГРОНОМІВ (FEATURES OF THE CONTROL LOCUS IN STUDENTS-AGRONOMISTS) [pdf.]

CECHY MIEJSCA KONTROLI U STUDENTÓW AGRONOMII

15. LARYSA BACHІІEVA      

TECHNOLOGY OF CREATING A SYSTEM OF MULTILEVEL TASKS AS A MEANS OF MONITORING STUDENT LEARNING ACHIEVEMENTS [pdf.]

TECHNOLOGIA KREACJI SYSTEMU ZADAŃ WIELOPOZIOMOWYCH JAKO ŚRODKA MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

16. LINA RYBALKO, VILTORIIA HOROSHKO, LARYSA ONISHCHUK  

HEALTH CARE EDUCATION: REALITIES AND PROSPECTS [pdf.]

EDUKACJA ZDROWOTNA: RZECZYWISTOŚĆ I PERSPEKTYWY

17. HANNA VARINA, SHEVCHENKO SVITLANA, VALENTYNA VOLOSHYNA, IRYNA BULAKH

ASSESSMENT OF INDICATORS OF PERSONAL SPHERE OF PEOPLE WITH DISABLING DISEASES OF VARIOUS NOSOLOGICAL GROUPS [pdf.]

OCENA WSKAŹNIKÓW SFERY OSOBISTEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RÓŻNYCH GRUP NOZOLOGICZNYCH

 

ZARZĄDZANIE

18. BARCHAN MARYNA, KOFMAN VIKTORIA, DUSHEIKO YURIY    

RELATIONSHIP MARKETING CONCEPT AS A PHILOSOPHY OF DOING BUSINESS IN A PANDEMIC COVID-19 [pdf.]

KONCEPCJA MARKETINGU RELACJI, JAKO FILOZOFIA PROWADZENIA BIZNESU W PANDEMII COVID-19

19. LARYSA SIVOLAP, ANZHELA BAIRAK, IRYNA SOKUR     

TECHNOLOGY OF MARKETING AUDIT OF THE MEDICAL SERVICES SECTOR AND DERIVATIVES OF ITS COMPETITIVENESS [pdf.]

TECHNOLOGIA AUDYTU MARKETINGOWEGO SEKTORA USŁUG MEDYCZNYCH I POCHODNE JEGO KONKURENCYJNOŚCI

20. NABOKA RUSLAN, GERASYMOVA LIUDMYLA, ROZOVA ANASTASIIA, NIKOLAIEV DMYTRO

EFFICIENCY IMPLEMENTATION AR-TECHNOLOGIES IN WAREHOUSE LOGISTICS [pdf.]

EFEKTYWNOŚĆ WDROŻENIE AR - TECHNOLOGIE W LOGISTYCE MAGAZYNOWEJ

21. VALENTYNA YUSKOVYCH-ZHUKOVSKA, OLEG BOGUT               

PERSPECTIVE TECHNOLOGIES OF THE CMFDRUPAL FOR DESIGN AND DEVELOPMENT OF THE WEBSITES AND WEB APPLICATIONS [pdf.]

PERSPEKTYWNE TECHNOLOGIE CMF DRUPAL DO PROJEKTOWANIA I ROZWOJU STRON I APLIKACJI INTERNETOWYCH

22. LARYSA SIVOLAP, VIKTORIYA SHUKLINA, SNOPENKO HANNA

METHODS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY [pdf.]

METODY ZARZĄDZANIA PERSONELEM, W KONTEKŚCIE CYFRYZACJI GOSPODARKI

23. ROMAN KOVAL, SERHII YEMELIANENKO, ANDRII PRUSKYI       

ANALYSIS OF FIRE SAFETY OF HOTEL AND RESTAURANT COMPLEXES OF UKRAINE [pdf.]

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KOMPLEKSÓW HOTELOWYCH I RESTAURACYJNYCH UKRAINY

24. SVITLANA LAVINDA

THE USE OF INTERACTIVE METHODS IN THE PROCESS OF STUDYING HUMANITIES AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS [pdf.]

WYKORZYSTANIE METOD INTERAKTYWNYCH W PROCESIE STUDIOWANIA HUMANISTYCZNEGO W SZKOŁACH WYŻSZYCH

 

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

25. BARTŁOMIEJ BUŁAWA, PATRYCJA HARĘŻA, KINGA STALMACH

STUDIUM PORÓWNAWCZE TRZECH SZLAKÓW WINIARSKICH W ASPEKCIE PRZESTRZENNYM [pdf.]

COMPARATIVE STUDY OF THREE WINE ROUTES IN THE SPATIAL ASPECT

26. MACIEJ BORSA

MIEJSCOWY PLAN REWITALIZACJI – NOWY INSTRUMENT PLANISTYCZNY W PRAKTYCE [pdf.]

LOCAL REVITALISATION PLAN - THE NEW PLANNING INSTRUMENT IN PRACTICE

 

PEDAGOGIKA

27. JULIA KOVALENKO

PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SPORTS MANAGERS: INTERNATIONAL EXPERIENCE [pdf.]

PROFESJONALNE SZKOLENIE PRZYSZŁYCH MENEDŻERÓW SPORTOWYCH: MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIE