ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 14

ZN nr 14

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rok wydania: 2022 (półrocznik) 

ISSN: 2082-7016; e-ISSN: 2450-5552

Półrocznik udostępniony na licencjach Creative Commons/ Yearbook distributed under the terms of Creative Commons licenses:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).
License available: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

 

Zeszyty Naukowe WST nr 14 wersja on-line [pdf.]

 

SPIS TREŚCI

 

SŁOWO OD REDAKCJI [pdf.]

 

                                                                               NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE / ENGINEERING AND TECHNOLOGY 

 

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA / ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

 

1. Barbara Uherek-Bradecka 

Architektura monastyczna na Śląsku Cieszyńskim po 1939 roku – wstęp do badań współczesnej architektury klasztorów na obszarze Śląska Cieszyńskiego [pdf.] 

Monastic architecture in Teschen Silesia after 1939 – introduction to the study of contemporary architecture of monasteries in Taschen Silesia

 s. 13-22, DOI: 10.54264/0028 

2. Agata Wyciślok, Piotr Wyciślok 

W kierunku budynku przyjaznego środowisku – propozycje zmniejszenia śladu węglowego w budynkach wysokościowych [pdf.]

Towards eco-friendly building - proposals to reduce the carbon footprint of high-rise buildings

s. 23-36, DOI: 10.54264/0029

3. Magda Tunkel, Artur Jankowski

Lekkie ściany osłonowe - charakterystyka i istota projektowania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami [pdf.]

Curtain walls - characteristics and the essence of designing according to the applicable requirements

s. 37-44, DOI: 10.54264/0030

4. Tomasz Orłowski, Magda Tunkel

Skanowanie obiektów zabytkowych metodą fotogrametryczną na przykładzie drewnianego kościoła pw. św. Brykcjusza w Gościęcinie [pdf.]

Scanning of monument objects by photogrametric method on the example of a wooden church st. Brykcjusza in Gościęcin

s. 45-56, DOI: 10.54264/0031

 

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT / CIVIL ENGINEERING AND TRANSPORT

 

5. Faustyn Recha

Metoda szacowania natężenia prądu korozyjnego na podstawie ugięcia elementów żelbetowych - podejście teoretyczne [pdf.]

Method for estimating corrosive current based on deflection of reinforced concrete elements - theoretical approach

s. 57-64, DOI: 10.54264/0032 

 

INŻYNIERIA MECHANICZNA I INFORMATYKA TECHNICZNA / MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATION

 

6. Tomasz Trejderowski, Grzegorz Ociepka, Łukasz Sowa, Lucjan Kozielski

A proposal of an exo-glove adaptation for Internet of Things applications [pdf.]

Propozycja adaptacji rękawicy do sterowania robotem na potrzeby aplikacji w rozwiązaniach z zakresu Internet of Things

s. 65-76, DOI: 10.54264/0033

7. Piotr Wyciślok, Artur Wyciślok

Algorytm wizyjny rozpoznający zabrudzenie komory farbowej [pdf.]

Vison algorithm for detection of ink chamber stains

s. 77-88, DOI: 10.54264/0034

8. Maciej Madejczyk, Tomasz Trejderowski, Beata Trejderowka

Protection of personal data using blockchain [pdf.]

Ochrona danych wrażliwych z wykorzystaniem blockchain

s. 89-100, DOI: 10.54264/0035

 

                                                                                                             NAUKI SPOŁECZNE / SOCIAL SCIENCES

PEDAGOGIKA / EDUCATON

 

9. Tetiana Cherkis, Olena Batova, Inna Shvydenko

Usage of scientific elaborations performed by the lecturers during the educational process on the patterns of phytopathology as an educational discipline [pdf.]

Wykorzystanie opracowań naukowych wykonywanych przez wykładowców w procesie kształcenia na wzorach fitopatologii jako dyscypliny edukacyjnej

s. 101-108, DOI: 10.54264/0036

10. Aleksander Ostenda, Nataliia Kravchenko, Daria Istomina, Ganna Alieksieieva, Tetyana Nestorenko, Larysa Horbatiuk

Роль засобів ІКТ в організації процесу інформування учнів Під час карантину [pdf.]

Rola narzędzi ICT w organizacji procesu informowania studentów podczas kwarantanny

s. 109-126, DOI: 10.54264/0037

11. Siryk Iryna, Kulish Olena, Orlova Nataliya

The impact of the Covid-19 pandemic and quarantine on an adolescent's personality [pdf.]

Wpływ pandemii i kwarantanny Covid-19 na osobowość młodzieży

s. 127-138, DOI: 10.54264/0038

 

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI / MANAGEMENT AND QUALITY STUDIES

 

12. Olena Chukurna, Liudmyla Halan, Hanna Moskaliuk

Strategic analysis of logistics companies in the market of container transportation [pdf.]

Analiza strategiczna przedsiębiorstw logistycznych na rynku przewozów kontenerowych

s. 139-152, DOI: 10.54264/0039

13. Nataliia Kashchena, Nadiya Kovalevska, Iryna Nesterenko

Organizational and methodological aspects of audit of integrated reporting of enterprise [pdf.]

Organizacyjne i metodologiczne aspekty audytu sprawozdawczości  zintegrowanej przedsiębiorczości

s. 153-164, DOI: 10.54264/0040

14. Olena Chukurna, Larysa Radkevych, Viktoria Kofman, Nikita Storchovyi

Strategy of branding of streaming services in the digitalization conditions [pdf.]

Strategia brandingu serwisów streamingowych w warunkach digitalizacji

s. 165-178, DOI: 10.54264/0041

 

                                                                                                              NAUKI HUMANISTYCZNE / HUMANITIES

 

15. Лариса Удовиченко

Специфіка мови графічного роману Сергія Захарова «Діра» [pdf.]

Specyfika języka powieści graficznej Sergiusza Zakharova „Dziura”

s. 179-190, DOI: 10.54264/0042