ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 8

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 8

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rok wydania: 2016
ISSN: 2082-7016
e-ISSN: 2450-5552
Cena: 60 zł


Zeszyty Naukowe WST nr 8 wersja on-line

Spis treści:

Słowo wstępne, s. 6.

ARCHITEKTURA

1. Andrzej Grzybowski:
Współczesna architektura inspirowana regionalnym budownictwem Górnego Śląska na przykładach własnych projektów domów jednorodzinnych z końca XX
wieku i początku XXI wieku
, s. 9-24.
Contemporary architecture inspired by the regional construction of upper Silesia examples own projects houses from the end of the twentieth century and early
twenty-first century.
2. Justyna Gorgoń, Katarzyna Gocko-Gomoła:
Woda w mieście jako czynnik wzmacniający jego odporność na zmiany klimatu, s. 31-44.
Water in the city as a factor strengthening its resilience to climate change.
3. Justyna Juroszek:
Tożsamość miejsca w kontekście rewitalizacji centralnej przestrzeni miasta na przykładzie KWK „MYSŁOWICE”, s. 45-62.
The identity of the place in the contest of revitalized center area as the example of the main “Mysłowice”.
4. Adam Czech, Marcin Bochenek:
Przestrzenie wystawiennicze świątyni handlu. Strefa promocyjna hipermarketu, s. 63-71.
Exhibition spaces of the temple of trade. Promotional zone of hypermarket.

BUDOWNICTWO

5. Maciej Rozpondek, Grzegorz Kasprzyk:
Energetyczno-ekologiczne aspekty zastosowania pompy ciepła w budynku jednorodzinnym, s. 75-86.
Energetic and ecological aspects of using a heat pump.

6. Lidia Fedorowicz, Iwona Pokorska-Silva:
Wspomaganie symulacją oceny energetycznej budynku, s. 87-96.
Simulation support in building energy evaluation.
7. Maciej Rozpondek, Grzegorz Kasprzyk:
Systemy grzewcze w budynkach jednorodzinnych jako instrument energetyki prosumenckiej,s. 97-106.
Heating systems in single-family houses as an instrument of energy prosumer.

8. Andrzej Malczyk, Bernard Kotala:
Przyczyny powstania katastrofy budowlanej w budynku usługowo-mieszkalnym, s. 107-112.
Causes of building catastrophe of residential-service building.
9. Dorota Grzesiak, Małgorzata Szukalska, Janusz Trzepierczyński:
Antropogeniczne przyczyny grawitacyjnej degradacji terenu kolejowego w Zbrosławicach, s. 113-129.
Antropogenous activities as factors of gravital destruction of the railway track in Zbrosławice (Poland).
10. Rafał Jendruś:
Chemical and physical aspects of fires on coal waste dumps, s. 131-149.
Fizyko–chemiczne aspekty zjawisk samozapłonów zwałowisk powęglowych.
11. Grzegorz Strozik:
Występowanie i ocena oddziaływania wyrobisk komorowych i korytarzowych na powierzchnię terenów górniczych, s. 151-168.
Occurrence and influence assessment of mine rooms and galleries on ground surface.

MECHATRONIKA

12. Katarzyna Łuczak, Piotr Wyciślok:
Eksperymentalna ocena jakości wykonania elementów metalowo-elastomerowych, s. 171-180.
Experimental evaluation of metal-elastomer elements manufacturing quality.
13. Lucjan Kozielski, Pawel Gil:
Wykorzystanie cyfrowego zespołu zabezpieczeń ecoMUZ-2 do ochrony pojedynczych urządzeń na przykładzie silnika indukcyjnego - stanowisko dydaktyczne, s. 181-189.
The use of ecomuz-2 digital security system in protection of individual devices on the basis of induction motor – didactic stand.
14. Piotr Wyciślok:
Stanowisko pomiarowe elementów metalowo-gumowych, s. 191-200.
The measuring device of metal-rubber components.
15. Stanisław Rajba, Ewa Pomorska-Oleś:
Termografia w diagnozowaniu stanów zapalnych jamy ustnej, s. 201-208.
Thermography in the diagnosis of inflammatory changes of the oral cavity.

GRAFIKA

16. Tadeusz Jackowski, Michalina Wawrzyczek-Klasik, Artur Masternak:
Bycie w grafice - własna postawa twórcza i nauczanie, s. 211-220.
Being in graphics - a personal creative attitude and teaching.
17. Waldemar Jama, Wojciech Grabowski:
Uprawiać fotografię, s. 221-228.
Practice photography.
18. Andrzej A. Widelski:
Metafizyczność obrazu, s. 229-236.
Painting metaphysics.

NAUKI SPOŁECZNE

19. Валентина П. Черний, Анастасия A. Мельник:
Психофизиологические аспекты физического воспитания студентов технических вузов, s. 239-248.
Psychofizjologiczne aspekty wychowania fizycznego studentów uczelni technicznych.
Psychophysiological aspects of physical education students of technical colleges.
20. Александр Г. Шайда:
Становление профессионального мышления будущих специалистов, s. 249-262.
Kształtowanie profesjonalnego myślenia przyszłych specjalistów.
Formation of proffessional thinking of future specialists.
21. Наталия П. Шайда, Ирина Ю. Остополец, Алина A. Бондаренко:
Компьютерное тестирование как способ проверки знаний студентов, s. 263-274.
Testy komputerowe jako sposób sprawdzenia wiedzy uczniów.
Computer testing as a way to test students’ knowledge.
22. Лариса B. Степаненко:
Эмоциональные состояния студентов инженерно-технических специальностей, s. 275-288.
Stan emocjonalny studentów kierunków technicznych.
Emotional states of students of engineering-technical specialities.
23. Oleksandr Nestorenko:
Inventory analysis models with shortages with independent of time waiting sanctions in the system of „seller-buyer”, s. 289-297.
Modele zarządzania zapasami z deficytem z niezależnymi od czasu oczekiwania sankcjami w systemie „sprzedawca - kupujący”.
24. Александр И. Холодный, Юлия Ю. Мусхарина, Эдуард B. Виноградов:
Эффективность использования галокамеры в реабилитационном комплексе, s. 299-309.
Efektywność wykorzystania halokompleksu w centrum rehabilitacji.
Efficiency of use halochambers in the rehabilitation complex.

Informacje dla Autorów, s. 310-311.