Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (ISSN 2082-7016, e-ISSN 2450-5552 ), ukazują się nieprzerwanie od 2010 roku. Wydawane są przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (lista wydawnictw punktowanych MEiN, lp. 765, Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa 87700). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, znalazły się na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych za 20 punktów. 

W związku ze zmianą nazwy Uczelni na Akademię Śląską informujemy, że tytuł i nazwa Wydawnictwa tymczasowo nie ulegają zmianie, pozostają w brzmieniu: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada Rada Naukowa.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach są  międzynarodowym, otwartym, recenzowanym, interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, skupiającym się głównie na teorii, metodach i praktycznych zastosowaniach w dziedzinach z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk o komunikacji społecznej, nauk socjologicznych, ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Dodatkowo, cyklicznie, publikowane są prace z zakresu specjalności w ramach kierunków kształcenia w AŚ obejmujące tematykę z obszarów badawczych automatyki, architektury i urbanistyki, informatyki, nauk o sztuce oraz inżynierii lądowej, geodezji i transporcie, szczególnie w kontekście ich funkcji i odpowiedzialności społecznej.

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach indeksowane są w specialistycznych bazach: 

- Erih Plus

- Index Copernicus (wskaźnik ICV 2022: 100,00)  

- Baztech

- Polska Bibliografia Naukowa 

- Arianta

- Biblioteka Nauki 

Ponadto artykuły naukowe zamieszczone w  Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach indeksowane są w portalach komunikacji naukowej Infona, Google Scholar oraz WorldWideScience.

Wersja drukowana ukazywała się do 2020 r. W oparciu o strategię redakcja podjęła decyzję o zaprzestaniu wydawania wersji drukowanej czasopisma. Zeszyty Naukowe publikowane są tylko w wersji elektronicznej, która umożliwia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do publikowanych treści.

Redakcja informuje, że  aktualna częstotliwość wydawnicza to półrocznik, ukazujący się bezpłatnie w wersji elektronicznej w czerwcu i grudniu każdego roku.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach są międzynarodową platformą wymiany myśli, doświadczeń i praktyki w obszarach wskazanych powyżej, dlatego prace publikowane są nie tylko w języku polskim i ukraińskim, ale również -  w przeważającej większości - w językach kongresowych: angielskim i rosyjskim. Wszystkie prace posiadają streszczenia w języku angielskim.

Zapraszamy badaczy z ośrodków akademickich i innych jednostek naukowych w Polsce i za granicą do publikowania i życzymy Autorom satysfakcji ze współpracy z naszą Redakcją!

Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Od 2019 roku Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach udostępnione są na licencjach Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0).

Na następujących warunkach:

Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany . Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.

Użycie niekomercyjne — Nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych

Na tych samych warunkach — Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Starting in 2019 The Scientific Journals of the Katowice University of Technology are distributed under the terms of Creative Commons licenses: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).


License available: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/