Wymogi redakcyjne dotyczące artykułów publikowanych w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Autorów zamierzających publikować na naszych łamach, przed wysłaniem swojego tekstu do naszej Redakcji, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i wskazówkami.

Do Zeszytów Naukowych WST przyjmujemy teksty wcześniej niepublikowane i niezgłoszone do publikacji w żadnym innym czasopiśmie lub publikacji.

Każdy tekst nadesłany do Redakcji powinien być zgodny z poniższymi wymaganiami. Nazwa pliku powinna być zgodna z nazwiskiem autora (np. Kowalski.doc). Artykuł wraz z dodatkowymi informacjami powinien zostać przesłany w jednym pliku pod adres kontakt@wydawnictwo.wst.pl .

 

Struktura artykułu powinna zawierać:

- imię i nazwisko autora, nazwę uczelni (afiliacja), adres e-mail,
- tytuł publikacji,

- streszczenie, w którym są zaprezentowane główne motywy podjęcia danego tematu, problematyka badawcza i tezy/cele główne, w przypadku badań eksperymentalnych również wyniki,
- słowa kluczowe w języku polskim (co najmniej 3),
- część zasadniczą w której treść artykułu zostaje podzielona na fragmenty zwane śródtytułami (proszę nie używać następujących zwrotów: podsumowanie, zakończenie itp.),
- wnioski, które będą zawierać konkluzje, ewentualnie kierunki dalszych badań,
- bibliografię naukową
- tytuł, streszczenie, słowa kluczowe artykułu w języku angielskim

Język artykułu:
Język polski lub języki konferencyjne (preferowany język angielski). Jeżeli praca jest napisana w języku konferencyjnym (preferowany język angielski), to rolę języka dodatkowego spełnia język polski (dotyczy to streszczenia, spisu treści i podpisów pod rysunkami, tabelami itp.) Zwroty obcojęzyczne powinny być pisane kursywą.

Wymagania techniczne:
Edytor tekstu: Word,

Czcionka:
Times New Roman:
Tekst zasadniczy : 10 pkt
Tytuły rozdziałów –  11,5 pkt bold
Streszczenie – czcionka 9 pkt, wyrównane do lewej, lewy margines 2,91 cm, prawy 1,91 cm
Literatura – 10 pkt
Przypis dolny (w przypadku komentarzy autorskich) – 9 pkt
Wzory – 10 pkt
Tytuły, źródła, ewentualne objaśnienia rysunków, tabel – 9 pkt

Interlinia:
Tekst zasadniczy - 1,15 wiersza
Przypisy dolne (w przypadku komentarzy autorskich) – 1

Marginesy:
dolny, górny  2,5 cm; lewy 1,91 cm; prawy 1,91 cm;

Justowanie:
Całość tekstu wyjustować

Śródtytuły:
Proszę podzielić tekst na śródtytuły / punkty części zasadniczej, wnioski i literatura
Wyrównać  śródtytuły do lewej i pogrubić.
Tytuły należy numerować cyframi arabskimi, podtytuły cyframi arabskimi po kropce:

1.
1.1.

Przypisy i bibliografia naukowa (literatura)

Przypisy: Stosuje się zapis numeryczny. W miejscu cytowania należy wstawić  numer pozycji bibliograficznej w kwadratowym nawiasie – czyli : [1].
Spis cytowanych prac zamieszcza się w bibliografii. Tylko w przypadku komentarzy autorskich stosuje się  przypis dolny.

PRZYKŁAD 1. Przykład przypisu w tekście: (…) szereg przykładów na to wskazuje [7]

Bibliografia naukowa powinna być zamieszczona po tekście zasadniczym publikacji.
W bibliografii powinny być zamieszczone tylko pozycje cytowane w opracowaniu, w kolejności cytowania w tekście (numeracja arabska w klamrach, jednolicie) wraz z numerami stron, z których korzystał Autor.

BARDZO WAŻNE: Należy stosować jednolity system interpunkcji we wszystkich opisach bibliograficznych.
Do każdej pozycji dodaje się nr ISBN lub ISSN (jeśli jest osiągalny).

PRZYKŁAD 2.  Schemat zapisu bibliografii:

  • Wydawnictwa zwarte:

[1] Drobiec, Ł.: Przeciwdziałanie zarysowaniu ściskanych murów zbrojeniem spoin wspornych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2013. s. 12. ISBN: 978-83-7880-082-8.
[2] Fowler, H.W.: A dictionary of modern English usage. 2nd ed., revised by Sir Ernest Gowers. Oxford: Clarendon Press 1968, p. 212-213.

  • Wydawnictwo zwarte elektroniczne:

[3] Encyclopedia of Surface and Colloid Science [online].  New York: Marcel Dekker, Inc. 1997-2005. [przeglądany 12 maja 2005]. Dostępny w: http://www.dekker.com/servlet/product/productid/E-ESCS.
[4] Christiansen, D.: Electronics engineers handbook [CD-ROM]. 4 ed. New York: McGraw-Hill. 1999.

  • Rozdział w książce:

[5] Szosland, J.: Tkactwo. W: Terminarz technika. Włókiennictwo. Warszawa: PWN 1969, s. 20-26.
[6] Mcconnel, W.H.: Constitutional history. W: The Canadian encyclopedia [CD-ROM]. Macintosh version1.1. Toronto: MCCelland & Stewart, c. 1993. ISBN 0-7710-1932-7.

  • Wydawnictwo ciągłe (np. czasopismo) opisywane w całości:

[7] Polish Journal of Ecology. Institute of Ecology, Polish Academy of Science 1998, vol. 46, no. 1-.  ISSN 1505-2249.
[8] AJET: Australasian Journal of Educational Technology [online]. Australia: ASCILITE, Winter 2000, vol. 16, no.2 [przeglądany 23 października 2003]. ISSN 0814-673X. Dostępny w: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet16/ajet16.html

  • Artykuł w czasopiśmie:

[9] Janiak, S. [et al.].: Aktywność katalizatorów o zróżnicowanej strukturze porowatej w hydroodsiarczaniu frakcji olejowej. W: Przem. Chem. 1978, T. 57, nr 7, s. 343-345.
[10] Drobiec, Ł.: Mury obciążone głównie pionowo w ujęciu EC6.Część 3. Model przegubowy. W: Materiały Budowlane 2011 nr 4, s. 26-27. ISSN: 0137-2971.
[11] Basal, G., Oxenham,W.: Vortex spun yarn vs. air-jet spun yarn.  W: Autex Research Journal [online]. September 2003, Vol. 3, nr. 3 [przeglądany 12 maja 2005]. Dostępny w: http://www.autexrj.org/

  • Wiadomości elektroniczne (strony WWW), listy dyskusyjne, biuletyny informacyjne
    itp.

Przykłady przypisów do witryn internetowych i ich fragmentów:

[12] Clark, C.:  On the threshold of a brave new world. W: Blueprint of the body [online], CNN.com, 2000
[przeglądany 24 sierpnia 2000; 10:25 EST], In-depth specials. Dostępny w: http://www.cnn.com/SPECIALS/2000/genome/storey/overview/
[13] Freman, J.: Book reviews pushed to the margins [online]. The blog books. Guardian Unlimited,
25 April 2007, 12:27 BST [przeglądany 26 kwietnia 2007], Dostępny w: http://blogs.guardian.co.uk/books/2007/04/last_week_the_london_book.html

  • normy, wytyczne, instrukcje:

Wykaz powinien być zamieszczony po bibliografii w kolejności cytowania w tekście (numeracja arabska w klamrach, jednolicie).

[N1] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  i projektowanie.
[N2] PN-EN 1052-1:2000 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie.

  • patenty:

PHILIP MORRIS Inc.: Optical perforating apparatus and system. European patent application 0021165 A1. 1981-01-07

 

Tabele, fotografie, wykresy, wzory:

Tabele – w funkcji tworzenia tabel programu Word
- numerowane cyframi arabskimi w kolejności pojawiania się w tekście, numer i nazwa umieszczone nad tabelą (w języku polskim i języku angielskim), wyrównane do lewego marginesu;
- źródło i ewentualne objaśnienia umieszczone pod tabelą ( w języku polskim i angielskim) np. źródło: opracowanie własne.

Wykresy, fotografie, rysunki
- w programie Word lub Excel, należy unikać stosowania bardzo cienkich linii i cieniowania. Wszystkie obiekty takie jak wykresy, fotografie, rysunki powinny być wypośrodkowane.

Fotografie, rysunki – jako pliki TIFF lub JPG, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, fotografie kolorowe w modelu CMYK. Grafikę rastrową (obrazy skanowane) należy zapisać w jednym z formatów: TIFF, BMP, JPG lub EPS. Optymalna rozdzielczość dla fotografii kolorowych i czarno-białych – 300 dpi, natomiast rysunków liniowych – max. 600 dpi. Wskazane jest, aby do ostatecznej wersji pracy na nośniku CD, dołączyć w osobnym folderze zamieszczone w pracy obiekty w rozszerzeniu jpg. ze wskazaniem miejsca ich występowania  w tekście:
- numerowane cyframi arabskimi w kolejności pojawiania się w tekście, numer i nazwa umieszczone pod obiektem (w języku polskim i języku angielskim).  Źródła i ewentualne objaśnienia powinny być umieszczone pod nazwą obiektu.