Zapora Ghostwriting

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw normom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących zasad funkcjonowania czasopism naukowych, a także w trosce o wysokie standardy merytoryczne i etyczne czasopisma Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Redakcja uprzejmie prosi wszystkich potencjalnych autorów o ujawnienie procentowego wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji oraz podania źródła finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Procedura ta chroni przed zjawiskami określanymi mianem „ghostwriting” i "guest authorship". Treść oświadczenia jest zawarta w podpisywanej umowie o przeniesienie praw autorskich.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego nazwisko nie zostało ujawnione jako jednego ze współautorów lub nie została wymieniona jego rola w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest wymieniony jako autor/współautor publikacji. W sytuacjach kiedy dany artykuł ma więcej niż jednego autora, bardzo prosimy o określenie przy nazwisku każdego z nich, jego procentowego wkładu w publikację. Jednocześnie informujemy, że odpowiedzialność za respektowanie powyższych zasad spoczywa na osobie zgłaszającej artykuł do publikacji.

Zapora Ghostwriting - PDF