Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 6. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach  nr 6

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rok wydania: 2014
ISSN: 2082-7016

Zeszyty Naukowe WST nr 6 wersja on-line

Spis treści:

Walter Wuwer, Kamil Słowiński:                                                
Wstępne założenia do autorskiego systemu konstrukcyjnego budynków z kształtowników giętych z połączeniami na łączniki sworzniowe,  s. 7-18.
Preliminary assumptions for the authors’ structural system for buildings made from cold-formed sections with pin joints.

Dorota Grzesiak , Janusz Trzepierczyński:
Ocena wpływu budowy pawilonu trójkondygnacyjnego na utratę stateczności zbocza w Jastrzębiu Zdroju, s. 19-33.
Effect of loss of the slope stability in the city Jastrzębie Zdrój due to construction of three-storied high building.

Lidia Fedorowicz, Jan Fedorowicz:
Rola współczynnika parcia geostatycznego Ko w analizach geotechnicznych i sposoby jego oceny, s. 35-54.
Role of geostatic pressure coefficient Ko in geotechnical analyses and its assessment methods.

Rafał Jendruś, Anna Manowska:
Opinia geologiczno-górnicza dokumentem potrzebnym w ramach realizacji przedsięwięć budowlanych, s. 55-64.
Geological – mining opinion needed in the implementation of construction projects.

Katarzyna Łuczak, Lucjan Kozielski:
Transformatorowe generatory energii do bezprzewodowych sieci samozasilających się czujników w budynkach inteligentnych, s. 65-71.
Transformer power generators for wireless networks of self-powered sensors in intelligent buildings.

Lidia Fedorowicz, Marta Kadela, Łukasz Bednarski:
Modelowanie zachowania pianobetonu w konstrukcjach warstwowych współpracujących z podłożem gruntowym, s.73-81.
Modeling of the foamed concrete behavior for the layered structures cooperating with subsoil.

Katarzyna Łuczak , Arkadiusz Nagięć, Paweł Kaproń, Błażej Bzowski:
Wpływ dodatków przeciwmrozowych na wytrzymałość betonu, s. 83-94.
Influence of anti-frost additives on concrete strength.

Lidia Fedorowicz, Krzysztof Kozieł: 
Rola eksperymentu w nauczaniu mechaniki budowli, s. 95-108
Role of experiments in teaching structural mechanics.

Michał Lesiewicz:
Budownictwo  zdobywanie uprawień zawodowych oraz charakterystyka samorządu zawodowego, s. 109-121.
Construction - acquiring professional qualificatons and characteristics of a professional self.