ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH NR 9

 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach nr 9

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rok wydania: 2017
ISSN: 2082-7016; e-ISSN: 2450-5552

 

Zeszyty Naukowe WST nr 9 wersja on-line

Spis treści:

Słowo wstępne, s. 4

MECHATRONIKA

1. Marek Bazan, Tomasz Janiczek, Rafał Kurda, Kamil Matusiak, Łukasz Sak: 
An algorithm for vehicle identification by on-board Bluetooth devices exploiting big-data tools, s. 7-21.
Algorytm identyfikacji pojazdów poprzez urządzenia bluetooth wykorzystujący narzędzia big data
2. Magdalena Gawron–Łapuszek, Karol Trzoński: 
Issues of telematics in the context of public procurement, s. 23-30.
Problematyka telematyki w aspekcie zamówień publicznych
3. Volodymyr Havryliuk:
Fault diagnosis for electromagnetic relay using discrete wavelet transform and wavelet packet en tropy, s 31-40.
Diagnozowanie wad przekaźnika elektromagnetycznego przy użyciu transformaty fali elementarnej i entropii paczki fal elementarnych
4. Alica Kalašová, Jozef Paľo, Jerzy Mikulski:
Comparison of the results of transport-sociological surveys as a base for simulation of the traffic-transport process in the town of Žilina, s. 41-48.
Porównanie wyników socjologicznych badań transportu jako podstawa symulacji ruchu - proces transportu w Żylinie
5. Peter Kello, Michal Gregor, Igor Miklóšik, Juraj Spalek:
Learning a fuzzy model for evacuation speed estimation using fuzzy decision trees and evolutionary methods, s. 49-62.
Uczenie się rozmytego modelu do oszacowania szybkości ewakuacji przy użyciu rozmytych drzew decyzyjnych i metod ewolucyjnych
6. Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Jan Grzegorz Kołowski: .
The development of a european digital market on the basis of the trans-european telecommunications networks, s. 63-72.
Budowanie europejskiego rynku cyfrowego na bazie transeuropejskiej sieci telekomunikacyjnej
7. Katarzyna Topolska:
Probabilistic model of calculating a risk of planning routes in telematics systems, s. 73-81.
Model probabilistyczny wyznaczania ryzyka planowania trasy przejazdu w systemach telematycznych
8. Karolina Cieślar, Wiktoria Loga:
Evaluation of traffic parameters and undesirable incidents using uav technology, s. 83-92.
Ocena parametrów ruchu drogowego oraz zdarzeń niebezpiecznych za pomocą UAV
9. Mariusz Topolski:
Computer algorithms probabilistic supporting intelligent transportation management of internal, s. 93-100.
Komputerowe algorytmy probabilistyczne wspomagające zarządzanie inteligentnym transportem wewnętrznym
10. Marko Periša, Andrej Ignjatić, Branimir Jerneić, Mario Musa:
The services delivery ecosystem for users of public transportation, s.101-112.
Ekosystem świadczenia usług dla użytkowników transportu publicznego
11. Izabela Preś:
Autonomous and unmanned transportation ships as revolutionary solutions in future of telematics, s. 113-125.
Autonomiczne i bezzałogowe statki transportowe jako innowacyjne przyszłościowe rozwiązania telematyczne
12. Przemysław Pączek:
The Hyperloop concept compared to the economic performance of other means of transportation, s. 127-143.
Koncepcja Hyperloop na tle efektywności innych środków transportu.