Zasady publikacji i procedura recenzji

Zasady Publikacji (PDF)

ZASADY ZGŁASZANIA ARTYKUŁÓW

Do Zeszytów Naukowych WST przyjmujemy teksty wcześniej niepublikowane i niezgłoszone do publikacji w żadnym innym czasopiśmie lub publikacji.

Artykuły zgodne z wymaganiami redakcyjnymi, przyjmowane są w sposób ciągły w wersji elektronicznej przez redaktora naczelnego oraz sekretarza wydawnictwa pod adresem: kontakt@wydawnictwo.wst.pl.

Termin przyjmowania artykułów: 30.11.br

Od 2016 r. wszyscy autorzy nie będący pracownikami Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach zainteresowani publikacją artykułu naukowego w czasopiśmie, ponoszą opłatę. Kwota za przyjęcie artykułu wynosi: 200 PLN lub 50 EURO. Artykuł zostanie opublikowany pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych i uzyskania pozytywnych recenzji. W przypadku uzyskania negatywnych recenzji za artykuł, opłata nie jest zwracana.

Na życzenie wpłacającego wystawiana jest faktura VAT.

Numer konta do wpłat:

 • dla wpłat w PLN:
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
  ING Bank Śląski S.A. 87 1050 1214 1000 0022 8423 0881
 • dla wpłat w EURO:
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
  ING Bank Śląski S.A.
  IBAN: PL 87 1050 1214 1000 0022 8423 0881
  SWIFT: INGBPLPW

Tytuł wpłaty: Imię, Nazwisko - opłata za przyjęcie artykułu ZN WST.

 

ZASADY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW W ZESZYTACH NAUKOWYCH

Po odebraniu artykułu sekretarz wydawnictwa sprawdza czy tekst spełnia wszystkie standardy techniczne i kieruje tekst do redaktora Naczelnego oraz tematycznego. Redaktorzy oceniają czy mieści się on merytorycznie w profilu pisma. Następnie artykuł, zgodnie ze swoją tematyką, klasyfikowany jest do właściwego numeru tematycznego. Redaktor tematyczny dokonuje pierwszej merytorycznej oceny tekstu, a następnie po konsutacji z Redaktorem Naczelnym tekst kierowany jest do właściwych recenzentów.
Następnie podpisywana jest umowa o przeniesienie praw autorskich z Autorem/Autorem reprezentującym artykuł wraz z oświadczeniami o zaporze ghostwriting, oryginalności tekstu i źródłach finansowania.

 1. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów - samodzielnych pracowników naukowych, ekspertów z danej dziedziny  spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora/Autorów publikacji.

 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora artykułu.

 3. Obowiązuje zasada double-blind review proces (Recenzent nie zna nazwiska Autora/Autorów publikacji, Autor/Autorzy nie znają nazwiska Recenzenta). W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentema autorem bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej lub bezpośredniąwspółpracę naukowąw ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

 4. Recenzja jest przeprowadzona w oparciu o szczegółowy formularz recenzyjny.

 5. Recenzja ma formę pisemną (dopuszcza się wersję elektroniczną) i kończy się jednoznacznym wnioskiem recenzenta dotyczącym warunków dopuszczenia artykułu do publikacji w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach lub jego odrzucenia.

 6. Recenzja, bez ujawniania nazwiska Recenzenta, przekazywana jest Autorowi/Autorom przez Sekretarza Wydawnictwa WST, następnie Autor/Autorzy ma obowiązek ustosunkowania się do zawartych w niej uwag. Artykuł, kierowany jest do Rady Naukowej, która podejmuje ostateczną decyzję o publikacji.

 7. Lista współpracujących recenzentów w minionym roku, bez wskazywania tytułów recenzowanych artykułów, będzie publikowana w numerze drukowanym Zeszytów Naukowych oraz na stronie internetowej Wydawnictwa WST w zakładce Zeszyty Naukowe/Lista recenzentów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość tekstów.

Pliki do pobrania: